รวม 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล (Body Part)

อวัยวะในร่างกาย

อวัยวะในร่างกาย – วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องใกล้ตัวมากๆ ค่ะ ครั้งทื่แล้ว เราได้เรียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร กันไปแล้ว ครั้งนี้ เรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมในเรื่องของ คําศัพท์ร่างกาย กันต่อค่ะ

คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ

1 – คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ (ภายนอก)

อวัยวะภายนอก ได้แก่ อวัยวะที่มองเห็นได้ เช่น ตา หู  ลิ้น ฟัน จมูก แขน ขา ผิวหนัง ฯลฯ เรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมในเรื่องของ 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปลในตาราง ดังนี้

คําศัพท์อวัยวะในร่างกายวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทย
body/ˈbodi/ร่างกาย
head/hed/ศรีษะ
eye/ai/ตา
ear/iə/หู
shoulder/ˈʃəuldə/บ่า,ไหล่
elbow/ˈelbəu/ข้อศอก
hand/hӕnd/มือ
thigh/θai/ต้นขา
leg/leɡ/ขา
toe/təu/นิ้วเท้า
palm/paːm/ฝ่ามือ
arm/aːm/แขน
mouth/mauθ/ปาก
chest/tʃest/หน้าอก
abdomen/ˈӕbdəmən/ส่วนท้อง
navel/neivəl/สะดือ
knee/niː/หัวเข่า
foot/fut/เท้า
armpit /ˈɑːm.pɪt/รักแร้
armpit hair /ˈɑːm.pɪt  heər/ขนรักแร้
forehead/ˈforid, ˈfoː(r)hed/หน้าผาก
eyelash/ˈaɪ.læʃ/ขนตา
nose/nəuz/จมูก
hair/heə/ผม
eyebrow/ˈaɪ.braʊ/คิ้ว
cheek/tʃiːk/แก้ม
neck/nek/คอ
chin/tʃin/คาง
Adam’s apple /ˌæd.əmz ˈæp.əl/ลูกกระเดือก

ตัวอย่างประโยค อวัยวะในร่างกาย

 • The baby gripped my finger with her tiny hand. แปลว่า ทารกใช้มือเล็กๆ จับนิ้วมือของฉัน
 • An idea came into my head last night. แปลว่า เมื่อคืนฉันมีไอเดียใหม่
 • She has blue eyes. แปลว่า เขามีตาสีฟ้า
 • Her new hairstyle covers her ears. แปลว่า ทรงผมใหม่ของเธอปิดหูของเธอ
 • He was carrying the child on his shoulders.  แปลว่า เขาอุ้มเด็กไว้บนไหล่ของเขา

อวัยวัยวะภายในร่างกายและหน้าที่
(อวัยวะในร่างกาย)

 • ตา eye  /aɪ/ :  เป็นอวัยวะสำคัญสำหรับการรับสัมผัสเกี่ยวกับแสง สี และภาพ  มีลักษณะกลมบรรจุอยู่ในเบ้าตา
 • หู ear  /ɪər/ :   เป็นอวัยวะสำคัญที่รับการสัมผัสเกี่ยวกับเสียงและการทรงตัว
 • จมูก nose  /nəʊz/ :  เป็นอวัยวะรับรู้เรื่องกลิ่น
 • ลิ้น tongue  /tʌŋ/ :  เป็นอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวกับการรับรู้เรื่องรสต่างๆ โดยเซลล์ต่างๆของลิ้นทำหน้าที่เกี่ยวกับการรู้รส
 • ฟัน tooth  /tuːθ/ :  มีหน้าที่ในการกัด แทะ  และบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด เพื่อให้คลุกเคล้ากับน้ำลาย และน้ำย่อยอาหารได้ดี
 • ผิวหนัง skin  /skɪn/ :  เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับถ่ายของเสียประเภทของเหลวและยังควบคุมความชุมชื้นในเซลล์ของร่างกาย ช่วยปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้เหมาะสม เป็นต้น
อวัยวะในร่างกาย
เรียนรู้อวัยวะในร่างกายในภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะในร่างกายวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทย
(อวัยวะในร่างกาย)
gum/ɡam/เหงือก
tooth/tuːθ/ฟัน
lip/lip/ริมฝีปาก
teeth/tuːθ/ฟัน(หลายซี่)
earlobe /ˈɪə.ləʊb/ติ่งหู
index finger/ˈɪn.deks ˌfɪŋ.ɡər/นิ้วชี้
tongue/taŋ/ลิ้น
thumb/θam/นิ้วหัวแม่มือ
little finger /ˌlɪt.əl ˈfɪŋ.ɡər/นิ้วก้อย
ring finger /ˈrɪŋ ˌfɪŋ.ɡər/นิ้วนาง
wrist/rist/ข้อมือ
calf/kɑːf/ น่อง
back /bæk/หลัง
hip /hɪp/สะโพก
ankle /ˈæŋ.kəl/ ข้อเท้า
foot sole/fʊt  səʊl/ฝ่าเท้า
heel /hiːl/ส้นเท้า
bottom/ˈbɒt.əm/ ก้น

ตัวอย่างประโยคอวัยวะในร่างกาย

 • The doctor looked at her tongue. แปลว่า แพทย์มองไปที่ลิ้นของเธอ
 • Well, his little finger is thicker than my thigh! แปลว่า นิ้วก้อยของเขาหนากว่าต้นขาของฉัน!
 • He stood at the bottom of the stairs and called up to me. แปลว่า เขายืนอยู่ที่ด้านล่างของบันไดและเรียกฉัน
 • He had chocolate on his upper/lower lip. แปลว่า เขามีช็อคโกแลตบนริมฝีปากบน/ล่างของเขา
 • The shoe had rubbed a raw place on her heel.แปลว่า รองเท้ากัดส้นเท้าของเธอ

2 – คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ (ภายใน)

อวัยวะภายใน ได้แก่ อวัยวะที่มองเห็นได้ เช่น สมอง หัวใจ ปอด หลอดอาหาร กระเพาะ อาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ไต รังไข่ กระดูก   ฯลฯ เรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมในเรื่องของ 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปลในตาราง ดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะในร่างกายวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทย
(อวัยวะในร่างกาย)
internal/ɪnˈtɜː.nəl/ ภายใน
organ/ˈɔː.ɡən/อวัยวะ
internal organ /ɪnˈtɜː.nəl ˈɔː.ɡən/อวัยวะภายในร่างกาย
brain /breɪn/สมอง
larynx /ˈlær.ɪŋks/กล่องเสียง
collarbone /ˈkɒl.ə.bəʊn/กระดูกไหปล้าร้า
windpipe /ˈwɪnd.paɪp/หลอดลม
gullet /ˈɡʌl.ət/หลอดอาหาร
thyroid gland/ˈθɑɪ·rɔɪd (ˌɡlænd)/ต่อมไทรอยด์
blood /blʌd/เลือด
artery /ˈɑː.tər.i/เส้นเลือดแดง
vein /veɪn/ เส้นเลือดดำ
capillary /kəˈpɪl.ər.i/เส้นเลือดฝอย
heart /hɑːt/หัวใจ
liver /ˈlɪv.ər/ตับ
pancreas/ˈpæŋ.kri.əs/ตับอ่อน
lung /lʌŋ/ปอด
spinal cord /ˌspaɪ.nəl ˈkɔːd/ไขสันหลัง
kidney /ˈkɪd.ni/ ไต
cecum/ˈsiː.kəm/ลำไส้ใหญ่ตอนต้น
duodenum /ˌdʒuː.əˈdiː.nəm/ลำไส้เล็กส่วนบน
stomach /ˈstʌm.ək/กระเพาะอาหาร
tendon /ˈten.dən/เส้นเอ็น
skull /skʌl/กระโหลกศรีษะ
cerebrum/səˈriː.brəm/ สมองใหญ่
rib /rɪb/ซี่โครง
nerve /nɜːv/เส้นประสาท
muscle /ˈmʌs.əl/กล้อมเนื้อ
skeleton/ˈskel.ə.tən/โครงกระดูก
diaphragm /ˈdaɪ.ə.fræm/กะบังลม
appendix /əˈpen.dɪks/ไส้ติ่ง
bladder /ˈblæd.ər/กระเพราะปัสสาวะ
sexual organ /ˈsek.sjʊəl ˈɔː.ɡən/อวัยวะเพศ
uterus/ˈjuː.tər.əs/มดลูก
ovary /ˈəʊ.vər.i/รังไข่
vagina /vəˈdʒaɪ.nə/ช่องคลอด
vulva /ˈvʌl.və/ ปากช่องคลอด
penis /ˈpiː.nɪs/องคชาต
scrotum /ˈskrəʊ.təm/ถุงอันฑะ
prostate/ˈprɒs.teɪt/ต่อมลูกหมาก

ตัวอย่างประโยคอวัยวะในร่างกาย

 • She had an X-ray to see if any of her ribs were broken. แปลว่า เธอได้รับการเอ็กซ์เรย์เพื่อดูว่าซี่โครงของเธอหักหรือไม่
 • She lost a lot of blood in the accident. แปลว่า เธอเสียเลือดไปมากจากอุบัติเหตุ
 • Small amounts of alcohol are held to be good for the heart. แปลว่า แอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยจะดีต่อหัวใจ
 • You shouldn’t go to work on an empty stomach. แปลว่า  คุณไม่ควรไปทำงานในขณะท้องว่าง
อวัยวัยวะภายในร่างกายและหน้าที่ที่ต้องไม่พลาด
อวัยวะในร่างกายในภาษาอังกฤษออกเสียงยังไง

อวัยวัยวะภายในร่างกายและหน้าที่

สมอง brain  /breɪn/ :  เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นศูนย์กลางของความคิด ความจำ การเรียนรู้ และการแสดงออกของอารมณ์ต่างๆ
หัวใจ มีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย

ปอด lungs  /lʌŋ/ :  เป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในร่างกายกับภายนอกร่างกาย เป็นแหล่งฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี

หลอดอาหาร esophagus  /ɪˈsɒf.ə.ɡəs/ :  เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่เป็นทางผ่านและบีบตัวให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร stomach /ˈstʌm.ək/ :  เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่คลุกเคล้า และย่อยอาหาร

ลำไส้เล็ก small intestine  /ˌsmɔːl ɪnˈtes.tɪn/:   เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารเข้าสู่กระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

ลำไส้ใหญ่ Colon  /ˈkəʊ.lɒn/ :   เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ เป็นที่พักของกากอาหารและดูดน้ำจากกากอาหาร

ตับ liver  /ˈlɪv.ər/  :  เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ ผลิตน้ำดี ซึ่งช่วยย่อยไขมัน

ไต kidney  /ˈkɪd.ni/ :  มีหน้าที่สำคัญคือกำจัดสิ่งขับถ่ายที่เป็นสารละลายโดยเฉพาะที่เป็นน้ำปัสสาวะ

กระดูก bone  /bəʊn/ : เป็นโครงสร้างให้อวัยวะต่างๆของร่างกายคงอยู่ได้ เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ เอ็น  และช่วยในการเคลื่อนไหว และป้องกันอันตราย


ว่ายังไงบ้างคะเพื่อนๆ เกี่ยวกับหัวข้อ 100+ คําศัพท์อวัยวะในร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน คําแปล ของ Eng Breaking หากเพื่อนๆ ชอบอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆ นี้ เพื่อแบ่งบันกัน ช่วยกันเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสานค่ะ ถ้าเพื่อนๆ ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษมากกว่านี้ ติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษ ในเรื่องต่อไปได้เลยจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *