100+ ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้

100+ ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้

วันนี้เราจะแนะนำถึงคุณบทเรียนที่มีครบทุกอย่างเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A-Z และมีโครงสร้างประโยคช่วยคุณพูดหรือตอบเกี่ยวกับหัวข้องานและอาชีพได้อย่างคล่องมากขึ้น ใช้อย่างมีประโยคเมื่อไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทนานาชาติได้ดีด้วยนะคะ ต้องไม่พลาดค่ะ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วกับ 13 ช่อง Youtube ชื่อดัง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

รวมตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษ (Job Positions)

คุณรู้ไหมว่าปัญหาที่ผู้เรียนมักจะเจอบ่อยๆ ตอนเรียน ภาษาอังกฤษก็คือรู้คำศัพท์เยอะ แต่ยังอ่านออกเสียงผิด หรือไม่รู้จะตั้งประโยคอย่างไร ทำให้ทักษะการฟังและพูด สื่อสารไม่ได้คล่อง และเมื่อพูดถึงตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมันใจเพราะคลังศัพท์ยังขาดๆ หายๆ เรียนแล้วลืมก็มีค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะแนะนำให้คุณวิธีการจดจำ ตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษให้จำได้เยอะสุดและเอามาใช้งานแบบกล้วยๆ คือวิธีการเรียงตำแหน่งงานตามตารางตัวอักษร A-Z พร้อมโครงสร้างประโยค คำถามและตอบที่มักเจอบ่อย

พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าเรารู้จักกันกี่คำ

ตำแหน่งงานหมวด A

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Accounting  Manager /əˈkaʊn.tɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Accounting Officer/əˈkaʊn.tɪŋ ˈɒf.ɪ.sər/อะเค๊าทิง อ๊อฟิสเซอะพนักงานบัญชี
 Accounting Supervisor/əˈkaʊn.tɪŋ ˈsuː.pə.vaɪz/อะเค๊าทิง ซู๊เพอะไวเซอะหัวหน้าฝ่ายบัญชี
 Administrative Assistant/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən əˈsɪs.tənt/เอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ อะซิ๊สเตินทเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 Administrative Manager/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən ˈmæn.ɪ.dʒər/เอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 Air Hostess /ˈeə ˌhəʊ.stes/แอ โฮ๊สเต็สแอร์ โอสเตส
 Architect /ˈɑː.kɪ.tekt/อ๊าคิเท็คทสถาปนิก
 Art Director /ɑːt daɪˈrek.tər/อาท ได๊เร็คเทอะผู้กำกับฝ่ายศิลป์
 Assistant Accounting Manager /əˈsɪs.tənt əˈkaʊn.tɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/อะซิ๊สเตินท อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Audio Video Engineer /ˈɔː.di.əʊ ˈvɪd.i.əʊ ˌen.dʒɪˈnɪər/อ๊อดิโอ วิ๊ดิโอ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
 Auditor/ˈɔː.dɪt.ər/อ๊อดิเทอะ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ตำแหน่งงานหมวด B

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Bank Clerk /bæŋk klɑːk/แบ๊งเคลิค พนักงานรับจ่ายเงิน
 Bank Teller /bæŋk ˈtel.ər/แบ็ง เท็ลเลอะ พนักงานรับจ่ายเงิน
 Bill Collector /bɪl kəˈlek.tər/บิล ค็อลเล็คเทอะ พนักงานเก็บบิล/เงิน
 Billing Officer /ˈbɪl.ɪŋ ˈɒf.ɪ.sər/ บิ๊ลลิง อ๊อฟิสเซอะ พนักงานเก็บเงิน
 Budgeting Manager /ˈbʌdʒɪtɪŋ /ˈmæn.ɪ.dʒər/บั๊ดเจ็ททิง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ
 Business Analyst /ˈbɪz.nɪs ˈæn.ə.lɪst/บิ๊สนิส แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 Business Consultants /ˈbɪz.nɪs  /kənˈsʌl.tənt/บิ๊สนิส เคินซั๊ลเทินท ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ตำแหน่งงานหมวด C

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Cabin Crew/ˈkæb.ɪn ˌkruː/เค๊บิน ครูลูกเรือ
 Chief Accountant/tʃiːf əˈkaʊn.tənt/ชีฟ อะเค๊าเทินทสมุห์บัญชี
 Computer Animator/kəmˈpjuː.tər ˈæn.ɪ.meɪ.tər/ คอมพิ๊วเทอะ แอนนิเม๊เทอะ ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 Contracts Manager/ˈkɒn.trækt ˈmæn.ɪ.dʒər/ค็อนแทร็ค แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
 Costing Manager/ˈkɒs.tɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/ค๊อสติง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
 Credit Analyst/ˈkred.ɪt ˈæn.ə.lɪst/เคร๊ดิท แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ
 Credit Control /ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/เคร๊ดิท เคินโทร๊ล ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ

ตำแหน่งงานหมวด D

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
Design Engineer/dɪˈzaɪn ˌen.dʒɪˈnɪər/ ดิไซ๊น์ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรด้านการออกแบบ
 Document Controller/ˈdɒk.jə.mənt /kənˈtrəʊ.lər/ ด็อคคิวเมิน เอ็นจิเนี๊ย พนักงานฝ่ายเอกสาร
 Driver /ˈdraɪ.vər/ไดร๊ฝเวอะ พนักงานขับรถ

ไม่พลาดกับบทความนี้: Pronoun หรือ คําสรรพนาม คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค

ตำแหน่งงานหมวด E

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
Economist /iˈkɒn.ə.mɪst/อิค็อนเนอะมิสท นักเศรษฐศาสตร์
Electric Engineer /iˈlek.trɪk ˌen.dʒɪˈnɪər/อิเล็คทริค เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรไฟฟ้า
Electrician/ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/
อิเล็คทริ๊เชิน
ช่างไฟฟ้า
 Electronics Engineer /ˌel.ekˈtrɒn.ɪks /ˌen.dʒɪˈnɪər/อิเล็คทรอนิคส เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 Environmental Engineer/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl /ˌen.dʒɪˈnɪər/ เอ็นไวเรินเม็นเทิล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 Executive Secretary /ɪɡˈzek.jə.tɪv  /ˈsek.rə.tər.i/อิคเซ็คคิวทิฝ เซ็คเคริททริ เลขานุการผู้บริหาร
 External Audit/ɪkˈstɜː.nəl อิกซเท๊อเนิล อ๊อดิท ผู้ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานหมวด F

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
Fashion Designer /ˈfæʃ.ən  dɪˈzaɪ.nər/ แฟ๊เชิน ดิไซ๊เนอะ นักออกแบบเสื้อผ้า
 Field Control Officer /fiːld kənˈtrəʊl ˈɒf.ɪ.sər/ฟีล คันโทร๊ล อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
 Field technician/fiːld  tekˈnɪʃ.ən/ฟลี เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่สนาม
Financial Analyst /ˈfaɪ.næns ˈæn.ə.lɪst/ไฟแน๊นเชิล แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
 Financial Controller /ˈfaɪ.næns kənˈtrəʊ.lər/ไฟแน๊นเชิล คันโทร๊ลเลอะ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน
 Financial Planner /ˈfaɪ.næns ˈplæn.ər/ไฟแน็นเชิล แพล๊นเนอะ เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
 Financial Research /ˈfaɪ.næns rɪˈsɜːtʃ/ /ˈriː.sɜːtʃ/ไฟแน็นเชิล ริเซิ๊ช ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
 Foreman /ˈfɔː.mən/ฟ๊อเมิน หัวหน้าคนงาน

ทำอย่างไรถึงจะเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำได้อย่างรวดเร็ว? ดูทันทีที่นี่

ตำแหน่งงานหมวด G

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Ground Crew/ˈɡraʊnd ˌkruː/กราวดึ ครู พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
 Guard /ɡɑːd/กาด พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานหมวด H

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
Housekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/เฮาส์คีพเพอะ พนักงานทำความสะอาด
Human Resource Manager/ˈhjuː.mən  /rɪˈzɔːs ˈmæn.ɪ.dʒər/ฮิ๊วเมิน ริซ๊อส แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานหมวด I

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Industrial Engineer/ɪnˈdʌs.tri.əl ˌen.dʒɪˈnɪər/อินเดิ๊สเตรียล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรอุตสาหกรรม
 Interior Designer/ɪnˌtɪə.ri.ə dɪˈzaɪ.nər/อินเที๊ยเรีย ดิไซ๊เนอะ มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
 Internal Audit/ɪnˈtɜː.nəl ˈɔː.dɪt/อินเท๊อเนิล อ๊อดิท ผู้ตรวจสอบภายนอก
 Investment Portfolio Manager /ɪnˈvest.mənt ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ ˈmæn.ɪ.dʒər/อินเว็สทเมิน พอทโฟ๊ลิโอ แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการการลงทุน
 Investment Specialists /ɪnˈvest.mənt /ˈspeʃ.əl.ɪst/ อินเว็สทเมิน สเป๊เชิลลิสท ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
 Invoice Officer /ˈɪn.vɔɪs ˈɒf.ɪ.sər/อิ๊นวอยซ์ พนักงานออกใบเสร็จ

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:  10 อันดับบริษัทรับแปลเอกสารราชการและวีซ่าในประเทศไทย

ตำแหน่งงานหมวด L

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Land Surveyor /lænd səˈveɪ.ər/แลนดึ เซอเว๊เยอะ พนักงานรังวัด
 Leasing Officer /ˈliːsɪŋ ˈɒf.ɪ.sər/ลีสซิง อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
 Loan Credit Officer /ləʊn ˈkred.ɪt /ˈɒf.ɪ.sər/โลน เคร๊ดิท อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้

ตำแหน่งงานหมวด M

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Maid /meɪd/เมด แม่บ้าน
 Makeup Aristเมคคัพ อ๊าทิสท ช่างแต่งหน้า
 Market Risk Manager/ˈmeɪk.ʌp rɪsk ˈmæn.ɪ.dʒər/ม๊าคิท ริสค แม็นนิจเจอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Market Risk Officer/ˈmeɪk.ʌp rɪsk ˈɒf.ɪ.sər/ม๊าคิท ริสค อ๊อฟิสเซอะผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Mechanic
 /məˈkæn.ɪk/เมอะแค๊นิค
 ช่างเครื่อง
 Messenger /ˈmes.ɪn.dʒər/เม็สเซินเจอะ คนส่งเอกสาร
 Models/ˈmɒd.əl/ม๊อดเดิลส นายแบบ/ นางแบบ

ตำแหน่งงานหมวด O

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Office Clerk /ˈɒf.ɪs klɑːk/ อ๊ฟฟิส เคลิคเสมียนประจำสำนักงาน
 Operator /ˈɒp.ər.eɪ.tər/อ็อพเพอะเร๊เทอะ พนักงานรับโทรศัพท์

ตำแหน่งงานหมวด P

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Pilot /ˈpaɪ.lət/ไพ๊เลิท นักบิน
 Plumber /ˈplʌm.ər/พลั๊มเมอะ ช่างปะปา
 Programme Assistant /ˈprəʊ.ɡræm  əˈsɪs.tənt/ โพร๊แกรม อะซิสเตินท ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
 Project Finance /ˈprɒdʒ.ekt ˈfaɪ.næns/ โพร๊เจ็คท ไฟ๊เนินซ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน

ตำแหน่งงานหมวด R

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Receptionist /rɪˈsep.ʃən.ɪst/ริเซ็พเชินนิสท พนักงานต้อนรับ
 Rehabilitation Officer /ˌriː.həˈbɪl.ɪ.teɪt ˈɒf.ɪ.sər/รีอะบิลิเท๊เชิน อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต

ตำแหน่งงานหมวด S

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Safety Officerเซ๊ฟทิ  อ๊ฟฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
 Sales Administratorเซลส์ เอิดมินนิสเตร๊เทอะธุรการฝ่ายขาย
 Sales Assistant /seɪlz əˈsɪs.tənt/เซลส์ อะซิสเตินท ผู้ช่วยพนักงานขาย
 Sales Coordinator /seɪlz kəʊˈɔː.dɪ.neɪt/ เซลส์ โคออดิเน๊เทอะ ผู้ประสานงานขาย
 Sales Engineer /seɪlz ˌen.dʒɪˈnɪər/เซลส์ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรฝ่ายขาย
 Secretary /ˈsek.rə.tər.i/เซ็คเคริททริ เลขานุการ
 Self Manager /self ˈmæn.ɪ.dʒər/เซ็ลฟ แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการส่วนตัว
 Senior Accountant/ˈsiː.ni.ər /əˈkaʊn.tənt/ ซี๊เนีย อะเค๊าเทินท พนักงานบัญชี
 Service Technician /ˈstjuː.əd/เซ๊อวิส เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
 Stewardสตู๊เวิดสจ๊วด
 Structural Engineer /ˈstrʌk.tʃər.əl ˌen.dʒɪˈnɪər/สตรั๊คเชอะเริล เอ็นจิเนีย วิศวกรด้านโครงสร้าง

ตำแหน่งงานหมวด T

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
Tax Officer /tæks ˈɒf.ɪ.sər/แท็กซ อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 Technical Service Adviser/ˈtek.nɪ.kəl ˈsɜː.vɪs /ədˈvaɪz/เท็คนิ๊เชิน เซ๊อวิส เอิดไว๊เซอะ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
 Telecommunication Engineer /ˌtelɪkəmjuːnɪˈkeɪʃən ˌen.dʒɪˈnɪər/เทเลคัมมิวนิเค๊เชิน เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรโทรคมนาคม
 Treasurer /ˈtreʒ.ər.ər/เทร๊เชอะเรอะ เหรัญญิก

10 วิธีสุดเจ๋ง กับเคล็ดลับฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง >>ดูบทความนี้เลย

ตำแหน่งงานหมวด W

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย
 Waiter /ˈweɪ.tər/ เว๊ทเทอะ บริกรชาย
 Waitress /ˈweɪ.trəs/เว็ททริส บริกรหญิง

โครงสร้างประโยคถามและตอบเกี่ยวกับงาน หรืออาชีพในภาษาอังกฏษ

1. วิธีการตั้งคำถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องงาน หรืออาชีพที่พลาดไม่ได้

เมื่ออยากสร้างบทสนทนาหรืออยากรู้คนๆ หนึ่งทำงานอะไรอยู่เป็นภาษาอังกฤษจะมีหลายวิธีการพูดเช่น

 • What do you do? แปลว่า คุณทำงานอะไร
 • What do you do for a living? แปลว่า คุณทำงานอะไร
 • What sort of work do you do? แปลว่า คุณทำงานประเภทไหน
 • What line of work are you in?  แปลว่า คุณทำงานในสายงานไหน

แล้วก็จะมีหลากหลายวิธีเพื่อตอบเช่น

 • I’m a+ … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ 
 • I work as a + … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ
 • I work in + … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ
 • I work with + … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ

ยกตัวอย่างเช่น

 • What do you do? แปลว่า คุณทำงานอะไร
 • I work as a Journalist แปลว่า ฉันทำงานเป็นนักข่าว

2. วิธีการตอบเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน

I’ve got a part-time job  แปลว่า ฉันทำงานพาร์ทไทม์

I’ve got a full-time job แปลว่า ฉันทำงานเต็มเวลา

I’m not working at the moment แปลว่า ตอนนี้ฉันไม่ได้ทำงาน 

I’m …+สถานะการจ้างงาน เช่น

Unemployed   แปลว่า ตกงาน

Out of work แปลว่า ไม่มีงานทำ

Looking for work/ Looking for a job แปลว่า กำลังหางานทำ

Retired แปลว่า ปลดเกษียณ

3. วิธีการถามและตอบเกี่ยวกับทำงานที่ไหน (ทำให้ใคร หรือบริษัทไหน)

คำถามที่มักใช้บ่อยคือ Who do you work for? แปลว่า คุณทำงานที่ไหน และคำตอบมักจะแจ้งชื่อคนที่คุณทำงานให้หรือบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นเอง ตอบแบบง่ายๆ เช่น

 • I work for + สถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น I worl for the council แปลว่า ฉันทำงานที่สภา 

เพื่อตอบได้อย่างคล่องคุณจำเป็นต้องเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานที่คุณทำและงานที่มักจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วย เพื่อเมื่อคุณคุยกับใครสักคนเรื่องสอบถามและตอบเกี่ยวกับงานนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ

 • I’m self-employed แปลว่า ฉันทำธุรกิจส่วนตัว
 • I’m a partner in แปลว่า ฉันเป็นหุ้นส่วนของ + ทำให้ใคร หรือบริษัทไหน

4. วิธีการถามและตอบเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

คำถามที่มักใช้บ่อยคือ Where do you work? แปลว่า คุณทำงานที่ไหน

คำตอบที่มักใช้บ่อยคือ I work in + สถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น

I work in  an office แปลว่า ฉันทำงานในสำนักงาน

I work in  a shop แปลว่า ฉันทำงานในร้านขายของ

I work in a restaurant  แปลว่า ฉันทำงานในภัตตาคาร

I work in a bank  แปลว่า ฉันทำงานในธนาคาร

I work in  a factory แปลว่า ฉันทำงานในโรงงาน

I work from home แปลว่า ฉันทำงานที่บ้าน

5. วิธีการตอบเกี่ยวกับการอบรมและประสบการณ์ทำงาน

I’m training to be +…แปลว่า ฉันกำลังฝึกเป็น +…

I’m on a course at the moment แปลว่า ตอนนี้ฉันกำลังเรียนหลักสูตรหนึ่งอยู่

I’m on worl experience แปลว่า ฉันทำงานหาประสบการณ์อยู่

เสริมความรู้เพิ่มเติม คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานที่ต้องไม่พลาด

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
CV (curriculum vitae) /kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/ประวัติย่อ
application form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/แบบฟอร์มใบสมัคร
interview /’intəvju:/สัมภาษณ์
job /dʒɔb/งาน
career /kə’riə/อาชีพ
part-time /´pa:ttaim/ไม่เต็มเวลา
full-time/ˌfʊl ˈtaɪm/เต็มเวลา
permanent /’pə:mənənt/ถาวร
temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/ชั่วคราว
contract /’kɔntrækt/สัญญา
overtime /´ouvətaim/ล่วงเวลา
salary /ˈsæləri/เงินเดือน
company /ˈkʌm.pə.ni/บริษัท
working hours/ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ชั่วโมงทำงาน
owner /´ounə/เจ้าของ
job description /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/รายละเอียดงาน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับฉับบตำแหน่งงานภาษาอังกฤษที่พร้อมทั้งคำแปลและคำอ่านดังกล่าว หวังว่าคุณจะได้รับประโยชต์ดีๆ จากบทความนี้ เอามาประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธ์ภาพนะคะ อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะ

คุณอาจต้องการที่จะเห็น: รวม 12 เว็บไซต์ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี Updated


Entity GOGA

https://twitter.com/gogaglobal
https://500px.com/p/gogaaiglobal
https://www.pozible.com/profile/goga-ai
https://mymediads.com/profiles/90567
https://tinhte.vn/members/goga-ai.2904192/
https://www.quora.com/profile/GOGA-AI
https://www.tumblr.com/blog/goga-play-to-learn-english
https://vimeo.com/gogaaiglobal
https://www.behance.net/gogaaiglobal
https://soundcloud.com/gogaaiglobal
https://angel.co/u/gogaaiglobal
https://getpocket.com/@70ld7pa2T491bgf1diAR232A84g0T13a23dI71G5d4xl52WNUp557JeDV18KNb0Z?src=navbar
https://trello.com/u/gogaaiglobal
https://www.ted.com/profiles/36128801/about
https://www.fiverr.com/gogaaiglobal
https://stackoverflow.com/users/19373187/goga-ai-global
https://www.skillshare.com/profile/GOGA-AI-Global/423749288
https://gogaaiglobal.livejournal.com/profile
https://www.meetup.com/members/364737037/
https://pixabay.com/users/gogaaiglobal-28159204/
https://www.goodreads.com/gogaaiglobal
https://genius.com/gogaaiglobal
https://secure.tagged.com/gogaaiglobal
https://slashdot.org/submission/16231966/goga—play-to-learn-english
https://secure.hi5.com/gogaaiglobal
https://www.atlasobscura.com/users/gogaaiglobal
https://audioboom.com/dashboard/5080923
https://audioboom.com/channels/5080923
https://www.authorstream.com/gogaaiglobal/
https://gogaaiglobal.buzzsprout.com/
https://www.codecademy.com/profiles/gogaaiglobal
https://weheartit.com/gogaaiglobal
https://brandyourself.com/brand/profile
http://43marks.com/gogaaiglobal
https://www.4shared.com/u/aGKkAZqG/gogaai.html
https://aboutus.com/User:Gogaaiglobal
https://activerain.com/profile/gogaaiglobal
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/user/17459891/
https://www.aeriagames.com/user/gogaaiglobal/
https://anotepad.com/notes/5jrr7yb9
https://www.answers.com/u/gogaaiglobal
https://www.apsense.com/user/gogaaiglobal
https://armorgames.com/user/gogaaiglobal
https://audiojungle.net/user/gogaaiglobal
https://bandcamp.com/gogaaiglobal
https://www.blogtalkradio.com/gogaaiglobal
https://www.boredpanda.com/author/goga-ai-global/
https://www.brijj.com/gogaaiglobal
https://www.buzzfeed.com/gogaaiglobal
https://calendly.com/gogaaiglobal
https://carigold.com/forum/members/gogaaiglobal.328571/
https://codecanyon.net/user/gogaaiglobal
http://completed.com/profile/dashboard
https://id.unity.com/en/organizations/gogaaiglobal
https://www.coursera.org/user/4e21199eba21dda0d2251b42f440dda4
https://www.crowdspring.com/users/gogaaiglobal/
https://www.crunchyroll.com/user/gogaaiglobal
https://cycling74.com/author/62b28129a8dcef597c86bda4
https://www.dailykos.com/user/gogaaiglobal
https://www.dailymotion.com/dm_5f41f39a1f9713867c14c7fb77fcfeea
https://www.ddth.com/member.php/1376139-gogaaiglobal
https://www.diyaudio.com/community/members/gogaaiglobal.538635/
https://www.dpreview.com/members/8343072458/overview
https://gogaaiglobal.dropmark.com/
https://gogaaiglobal.edublogs.org/
https://expo.dev/@gogaaiglobal
https://www.fanfiction.net/~gogaaiglobal
https://fileforums.com/member.php?u=265515
https://www.filmsforaction.org/profile/301978/
https://www.fodors.com/community/profile/gogaai6476/forum-activity
https://forum.dcs.world/profile/135714-gogaaiglobal/
https://forums.envato.com/u/gogaaiglobal/
https://forums.futura-sciences.com/members/1224174-gogaaiglobal.html
https://docs.microsoft.com/en-us/users/gogaaiglobal/
https://gamejolt.com/@gogaaiglobal
https://grabcad.com/goga.ai.global-1
https://graphicriver.net/user/gogaaiglobal
https://www.drupal.org/u/gogaaiglobal
https://www.houzz.com/user/gogaaiglobal
https://www.imdb.com/user/ur153951054/
https://www.instructables.com/member/gogaaiglobal/
http://www.ipernity.com/gogaaiglobal
https://www.jeuxvideo.com/profil/gogaaiglobal
https://www.kickstarter.com/profile/gogaaiglobal
https://kinja.com/gogaaiglobal
https://knowyourmeme.com/users/gogaaiglobal
https://lichess.org/@/gogaaiglobal
https://app.lookbook.nu/gogaaiglobal
https://create.piktochart.com/teams/27538092/dashboard
https://meta.stackexchange.com/users/1213971/goga-ai-global
https://www.mioola.com/gogaaiglobal/
https://moz.com/community/q/user/gogaaiglobal
https://people.mozilla.org/p/gogaaiglobal
https://musicbrainz.org/user/gogaaiglobal
https://onmogul.com/gogaaiglobal
https://orcid.org/0000-0003-0011-1723
https://www.pearltrees.com/gogaaiglobal
https://photodune.net/user/gogaaiglobal
https://gogaaiglobal.podbean.com/
http://profiles.delphiforums.com/gogaaiglobal
https://www.ranker.com/writer/gogaaiglobal
https://www.redbubble.com/fr/people/gogaaiglobal/
https://rhizome.org/profile/goga-ai-global/
https://www.rottentomatoes.com/user/id/979626239
https://www.sbnation.com/users/gogaaiglobal
https://www.screencast.com/users/gogaaiglobal
https://www.screencast.com/users/gogaaiglobal/playlists/New%20Playlist(1)?mediaSetId=88f421d4-bb36-4f04-9866-03af470f4225
https://www.screencast.com/users/gogaaiglobal/playlists/New%20Playlist(1)?mediaSetId=a1f67b66-17ad-41f0-8e41-052b28e0a57e
https://www.scribd.com/user/618776239/gogaaiglobal
https://slides.com/gogaaiglobal
https://speakerdeck.com/gogaaiglobal
https://www.speakingtree.in/goga-ai
https://www.spreaker.com/user/16629726
https://www.stem.org.uk/user/1101720/
https://www.ted.com/profiles/36128801
https://themeforest.net/user/gogaaiglobal
https://www.thetoptens.com/m/gogaaiglobal/
https://www.theverge.com/users/gogaaiglobal
https://www.tripadvisor.in/Profile/gogaaiglobal
https://www.tripit.com/people/goga.ai.global_9401b0aa
https://www.tuugo.us/userProfile/gogaaiglobal/2761261
https://www.visajourney.com/profile/423993-gogaaiglobal/
https://forums.commentcamarche.net/profile/user/gogaaiglobal
https://www.allrecipes.com/cook/10789601edf4ffbb
https://www.empowher.com/users/gogaaiglobal
https://www.yummly.com/profile/SpeedyFoodLover921
https://www.yumpu.com/user/gogaaiglobal
https://www.blurb.com/user/gogaaiglobal
https://www.fixya.com/users/goga-ai-global
https://coolors.co/u/gogaaiglobal
https://www.influenster.com/gogaaiglobal
https://letterboxd.com/gogaaiglobal/
https://www.patreon.com/gogaaiglobal
https://www.hackster.io/gogaaiglobal
https://www.khanacademy.org/profile/gogaaiglobal
https://padlet.com/gogaaiglobal/5ppr9dyk2sy5wyqa
https://medium.com/@gogaaiglobal
https://freesound.org/people/gogaaiglobal/
https://genius.com/gogaaiglobal
https://www.house-mixes.com/profile/gogaaiglobal
https://www.jambase.com/profile/gogaaiglobal
https://splice.com/gogaaiglobal
https://unsplash.com/@gogaaiglobal
https://picsart.com/u/gogaaiglobal
https://www.brusheezy.com/members/gogaaiglobal
https://amara.org/et/videos/Lq9a3mulHf0S/info/goga-english-learning-app-officially-launched/
https://amara.org/et/videos/5wTkB7pATIX5/info/goga-learn-to-earn-conquer-the-english-arena/
https://www.codementor.io/@gogaai
https://www.freecodecamp.org/gogaaiglobal

GOGA

1 thought on “100+ ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษที่พร้อมคำอ่านและคำแปลฉบับบสมบูรณ์ไม่ควรพลาด

 1. What’s սp, I log on to yoᥙr blog regularly. Υoᥙr story-telling style is awesome, kеep
  doing what y᧐u’re doing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *