คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแล้วคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่ารู้มากๆ คุณจะได้เปิดความรู้ให้กว้างขาวง อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาจะได้เข้าใจมากขึ้น

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism

ก่อนอื่นจะเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลในพุทธศาสนาดังนี้

 • The Lord Buddha แปลว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 • Monk แปลว่า พระสงฆ์
 • The abbot แปลว่า เจ้าอาวาส 
 • Novice แปลว่า สามเณร
 • Temple boy แปลว่า เด็กวัด 
 • Buddhist (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า พุทธศาสนิกชน 
 • The Buddha แปลว่า พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
 • The Dhamma แปลว่า พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
 • The Sangha แปลว่า พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)

ต่อไปนี้คือวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ไม่รู้ไม่ได้เช่น

 • Buddhist Holy Day แปลว่า วันพระ 
 • Makha Bucha Day แปลว่า วันมาฆบูชา 
 • Vesakha Bucha Day แปลว่า วันวิสาขบูชา 
 • Asarnha Bucha Day (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า วันอาสาฬหบูชา 
 • Buddhist Lent Day แปลว่า วันเข้าพรรษา 
 • End of Buddhist Lent Day แปลว่า วันออกพรรษา 
 • Atthami Bucha Day แปลว่า วันอัฏฐมีบูชา 

3. คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ

 • The Buddha image/ The Buddha statue แปลว่า พระพุทธรูป 
 • Relics แปลว่า พระบรมสารีริกธาตุ 
 • Buddha’s footprint แปลว่า รอยพระพุทธบาท 
 • Temple (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า วัด 
 • Pagoda แปลว่า เจดีย์ 
 • Chapel แปลว่า อุโบสถ
 • Pavilion at a temple แปลว่า ศาลาวัด 

4. คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – กิจกรรมในพุทธศาสนา

ต่อไปนี้คือกิจกรรมในพุทธศาสนาต่างๆ ที่เราควรรู้ เป็นกิจกรรมที่คนนับถือ ศาสนทำบ่อย ถ้าวันหนึ่งเราไปต่างประเทศ ไปเจอกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนานี้เราจะเข้าใจง่ายๆ ได้ดัวนี้

 • Religious Ceremony แปลว่า พิธีทางศาสนา 
 • Pray แปลว่า สวดมนต์ 
 • Listen to the sermon แปลว่า ฟังเทศน์ 
 • Offerings for a sermon แปลว่า กัณฑ์เทศน์ 
 • Receive blessing from the monks แปลว่า รับพรจากพระ 
 • Sprinkle the holy water แปลว่า รดน้ำมนต์ 
 • Pour water of dedication/To make a libation แปลว่า กรวดน้ำ
 • Make merit (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า ทำบุญ
 • Give the offering dedicated to the monks แปลว่า ถวายสังฆทาน 
 • The Kathin ceremony แปลว่า กฐิน 
 • Donate แปลว่า บริจาค
 • Chant แปลว่า พระสวดมนต์ 
 • Invite the monk แปลว่า  นิมนต์พระ 
 • Light the incense sticks แปลว่า จุดธูป 
 • Light the candle แปลว่า จุดเทียน 
 • Put gold leaf onto the Buddha image แปลว่า ปิดทององค์พระพุทธรูป 
 • Offer food to the monks แปลว่า ใส่บาตร 

5. คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – อุปกรณ์และสิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

 • Alms bowl แปลว่า บาตรพระ 
 • Lotus flower แปลว่า ดอกบัว 
 • Incense stick แปลว่า ธูป 
 • Candle แปลว่า เทียน
 • Incense burner แปลว่า กระถางธูป 
 • Sacred cord แปลว่า สายสิญจน์
 • Holy water (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า น้ำมนต์
 • Offering แปลว่า เครื่องสังฆทาน 
 • Cloth for the rains/Rains cloth แปลว่า ผ้าอาบน้ำฝน 
 • Lent candle แปลว่า เทียนพรรษา 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่น่ารู้

คุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ? ดูบทความนี้ทันที!

ขอเสิรมตารางเเนะนำวิธีการออกเสียงของคำศัพท์ที่่มักจะออกเสียงยากเมื่อพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษพระพุทธศาสนาดังนี้ ช่วยคุณอ่านออกเสียงได้อย่างง่ายดาย

ลำดับถึงศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียง
1Avalokitesvara/ 
อวโลกิเตศวร
/ˌʌvəloʊkɪˈteɪʃvərə 
2A Buddhist/
ชาวพุทธ
/e ˈbʊdɪst/
3A paper (lotus flower) lantern/
โคมไฟกระดาษ
/e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/
4Bodhisattva/
พระโพธิสัตว์
/ˌboʊdiːˈsʌtvə/
5Buddhist nun/
แม่ชี
/ˈbʊdɪst  nʌn/
6Buddhist robe/
จีวร
/ˈbʊdɪst roʊb/
7Buddhist monastery/
สำนักสงฆ์
/ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/:
8Buddhism/ พระพุทธศาสนา/ˈbʊdɪzəm/
9Enlightenment/ การตรัสรู้/ɪnˈlaɪtnmənt/
10Pagoda/ เจดีย์/ˈbʊdɪst ˈtempl/
11Charity/ การกุศล/ˈtʃærəti/
12To draw a fortune stick (เซียมซี)/drɔː e ˈfɔːrtʃən stɪk/
13To help interpret (ตีความ) the fortune stick/help ɪnˈtɜːrprɪt ðə ˈfɔːrtʃən stɪk/
14To give offerings/ɡɪv ˈɑːfərɪŋz/
15Incense sticks (ธูป)/ˈɪnsens stɪks/
16To pray (อธิษฐาน)/preɪ/
17To kowtow/ˌkaʊˈtaʊ/
18To light incense sticks/laɪt ˈɪnsens stɪks/
19Meditate (นั่งสมาธิ)/ˈmedɪteɪt/
20To do volunteer work at a temple/duː ˌvɑːlənˈtɪr wɜːrk ət e ˈtempl/
21Merciful (เมตตา)/ˈmɜːrsɪfl/
22Mercy/ˈmɜːrsi/
23To say Buddhist chants/seɪ ˈbʊdɪst tʃænts/
24Wai/wai/

มากกว่า …

ลำดับถึงศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียง
25To walk around collecting alms/wɔːk əˈraʊnd kəˈlektɪŋ ɑːmz/
26emptiness (ความว่างเปล่า)/ˈemptinəs/
27to float a paper (lotus flower) lantern/floʊt e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/
28to become a monk or nun/liːv hoʊm (tuː bɪˈkʌm e mʌŋk ɔːr nʌn/
29rebirth (การเกิดใหม่)/ˌriːˈbɜːrθ/
30solemn (เคร่งขรึม)/ˈsɑːləm/
31Statue of Buddha/ˈstætʃuː əv ˈbʊdə/
32the Buddha (พระพุทธเจ้า)/ðə ˈbʊdə/
33the (Buddhist) Great Hall/ðə (ˈbʊdɪst ) ɡreɪt hɔːl/
34Take Refuge in the Three Jewels/teɪk ˈrɛfjuːʤ ɪn ðə θriː ˈʤuːəlz/
35Amitabha Buddha/əmiˈtaːbʱə ˈbʊdə/
36Three Jewels/θriː ˈʤuːəlz/
37Noble Eightfold Path/ˈnəʊblər eɪt.fəʊld pɑːθ/
38The Four Noble Truths/ðə fɔːr ˈnəʊblər truːθs/
39Pure Land Buddhism/pjʊər lænd ˈbʊd.ɪ.zəm/
40Medicine Buddha/ˈmed.ɪ.sən bʊdə/
41Middle Way/ˈmɪd.əl weɪ/
42zen master/zen ˈmɑː.stər/
43Zen Buddhism/zen ˈbʊd.ɪ.zəm/
44mantra (มนต์)/ˈmɑntrə/
45sutra (พระสูตร)/ˈsutrə/
46vegetarian (มังสวิรัติ)/ˌvɛdʒəˈtɛriən/
47Great Compassion Mantra/ɡreɪt kəmˈpæʃn ˈmæntrə/
48Ego (อาตมา)/ˈiɡoʊ/

6. เรียนประโยคกับคำพูดดีๆ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษ

เรียนประโยคกับคำพูดดีๆ  กับศีล 5 

ศีล 5 หรือ Five Precepts เป็นศีลขั้นพื้นฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคน ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต การอาราธนาศีล 5 ในภาษาอังกฤษ ทำได้ดังนี้

ศีลข้อ 1. To abstain from taking life.แปลว่า  ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ หรือ Do not kill แปลว่า ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อ 2. To abstain from taking what is not given or stealing. แปลว่า อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not steal = ห้ามลักขโมย

ศีลข้อ 3. To abstain from sexual misconduct. แปลว่า  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not indulge a sexual misconduct  แปลว่า ห้ามประพฤตผิดในกาม

ศีลข้อ 4. To abstain from false speech. แปลว่า มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not lie แปลว่า ห้ามโกหก

ศีลข้อ 5. To abstain from intoxicants or harmful substances. แปลว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not drink alcohol แปลว่า ห้ามดื่มของมึนเมา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้นสำหรับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาดีๆ ไม่รู้ไม่ได้เช่น

 1. To be furious is stupid แปลว่า การโกรธแค้นเป็นสิ่งที่โง่เขลา
 2. Present in change แปลแบบภาษาบาลีก็คือ “อนิจจัง” ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
 3. Change, both good and bad, is inevitable, so try not to waste your energy either fighting or fearing it. Instead, aim to accept it as part of the natural cycle of birth, life and death.
  แปลว่า   การเปลี่ยนแปลงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การเปลี่ยนแปลงเป็นกฏของธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรเสียเวลาหมกมุ่นครุ่นคิดหรือวิตกกังวลไปกับมัน ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหมือนสัจธรรมของชีวิตคือ มีเกิด แก่ และตาย หมายถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้
 4. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment
  หมายถึง คร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์ ครุ่นคิด ยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์
 5. The greatest pity in life is self-belittlement. 
  แปลว่า น่าสงสารที่สุดคือความไม่มั่นใจในตัวเราเอง
 6. The greatest ignorance in life is deceit.
  แปลว่า ความผิดที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้คือความหลอกลวง
 7. The greatest error in your life, is to lose oneself
  แปลว่า ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือการสูญเสียตัวเอง
 8. The greatest enemy in life, is the self
  แปลว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือตัวเอง
 9. The greatest wealth in your life, is health and wisdom
  แปลว่า ทรัพย์สินยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือสุขภาพและสติปัญญา

และ …

 1. The greatest pride in your life,  is recovering from failures
  แปลว่า  ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของคุณคือการฟื้นตัวจากความล้มเหลว
 2. The greatest failure in life, is vanity
  แปลว่า ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือความไร้สาระ (หลงตัวเอง)
 3. The greatest bankruptcy in life, is hopelessness
  แปลว่า การล้มละลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือความสิ้นหวัง
 4. The greatest tragedy in life, is jealousy 
  แปลว่า ความแย่ที่สุดในชีวิตคนเราคืออิจฉา
 5. The temptation to give up is strongest just before victory.
  แปลว่า คนเรามักรู้สึกอยากยอมแพ้มากๆ ก่อนที่เราจะชนะ
 6. Don’t speak if it doesn’t improve on silence.
  แปลว่า เงียบดีกว่าที่พูดขึ้นมาแล้วไม่ดีขึ้น
 7. A thousand-mile journey begins with just one step.
  แปลว่า การเดินทางอีกพันไมล์ เริ่มต้นได้ด้วยการก้าวขาออกเพียงข้างเดียว
 8. Don’t be afraid to go slowly. Be afraid of stopping.
  แปลว่า อย่ากลัวที่จะไปช้า กลัวที่จะหยุด
 9. Even the happiness of a fool is a stupid kind of happiness.
  แปลว่าความสุขจากความเขลา คือ ความเขลาแห่งความสุข
 10. Don’t be afraid that you do not know something. Be afraid of not learning about it.
  แปลว่าอย่ากลัวสิ่งที่ไม่รู้ จงกลัวที่จะไม่เรียนรู้สิ่งนั้น
 11. Unhappiness enters through a door that has been left open.
  แปลว่าความทุกข์จะเข้ามาทางประตูที่ถูกเปิดไว้
 12. The man who moved the mountain was the one who began carrying away the smallest stones.
  แปลว่า มนุษย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ มักเป็นคนเดียวกับมนุษย์ที่ค่อยๆหยิบก้อนหินเล็กๆออกจากเขา
The Buddha
พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน

บทเรียนดีๆ น่ารู้

Lesson from a funeral
บทเรียน ข้อคิดจากงานศพ

If you understand the truth about life,
หากคุณเข้าใจความจริงของชีวิต

when someone you love passes away,
เมื่อใครบางคนที่คุณรักได้จากไป

you will not be sad.
คุณจะไม่เสียใจ

You will see life as an object that breaks.
คุณจะมองเห็นชีวิตเป็นเพียงวัตถุที่แตกหัก

Happiness or suffering in our mind comes from our own fabrication.
ความสุขหรือความเจ็บปวดในใจเรา มาจากสิ่งที่เราสร้างขึ้น

They did not come from death,
พวกเขาไม่ได้มาจากการตาย

or from the anyone’s passing.
หรือจากการจากไปของคนใดคนหนึ่ง

Therefore, our suffering arises from our mind fabricating these thoughts.
ดังนั้นความทุกข์ของเราจึงเกิดขึ้นจากจิตใจของเราสร้างความคิดเหล่านี้ขึ้นมา

บทเรียนดีๆ น่ารู้

Do not pay attention to those who say things impulsively. อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิด
Do not be friends with pessimists. อย่าผูกมิตรกับคนมองโลกในแง่ร้าย
Do not take side with bullies. อย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาล
Do not work with those who do not see the value in you. และอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าว่ายังไงบ้างคะ

การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อศาสนานี้น่าฟัง น่าเรียนมากๆ เลยใช่ไหมคะ เรายิ่งเก็บตกศัพท์ใหม่ได้เยอะเรายิ่งสามารถเปิดความรู้ให้ได้กว้างขวางค่ะ  อย่าลืมติดตามเว็บของเราเพื่ออัพเดทศัพท์และความรู้ดีๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *